HRM  REFERENCES

Bulgarian References

1. Пазарът на труда 2005 – годишен обзор (2006) МТСП, Агенция по заетостта, София

2. Атанасова М. (1997) Подбор и обучение на персонал, Тракия – М, София

3. Бояджиев Д., Пенева Д. (2002) Силата на вашата обява. Как да разработим ефективна обява за свободно работно място. Болид Инс

4. Вачкова Е, Петров Б. (2001) Стратегическото управление на човешките ресурси и  интеграцията на България в европейския трудов пазар, Доклад на кръглата маса.Фр. Еберт, София

5. Вачкова Е. (1998) Управление на човешките ресурси. Европейски сравнителни изследвания. Университетско издателство Стопанство, УНСС

6. Вачкова Е. (1999) Управление на човешките ресурси. Пособие за практически занятия по дисциплината, Международна бизнесшкола Трансбизнес-Е

7. Вачкова Е., Джулев К. (2002) Човешкият капитал. Наръчник по управление на човешките ресурси в малките и средните предприятия. Българска търговско-промишлена палата, София

8. Вачкова Е., Стаматова В. (2003) Човешкият капитал. Втора част.  Наръчник по управление на човешките ресурси в малките и средните предприятия. Българска търговско-промишлена палата, София

9. Вачкова Е., Николова С. (2004) Управление и оценка на безопасността и здравето при работа, БТПП

10. Вачкова Е., Гевренова Н., Грозданова С., Дянкова А., Коцев П., Пожарлиев А., Рангелова Т. (2004) Практически наръчник по ефективно управление на човешките ресурси, РААБЕ България

11. Вачкова Е. (2005) Популяризиране и утвърждаване на социално отговорното поведение в българското делово пространство, ВЕСТИ, Издание на Европейския иновационен център, октомври-декември 2005

12. Ведър О. (2005) Управление на персонала, СУ Св. Климент Охридски, София

13. Владимирова К., Спасов К., Стефанов Н. (1998) Управление на човешките ресурси: организационно развитие, първа част, Университетско издателство Стопанство, София

14. Генов Ю. (2004) Защо толкова малко успяваме: Размисли върху това, колко много ни пречат някои назадничави черти на нашата култура, ИК Класика и Стил, София

15. Джонев С. (2001) Социална организация: теория, диагностика, консултация, Том 1, Софи – Р, София

16. Джонев С. (2001) Социална организация: теория, диагностика, консултация, Том 2, Софи – Р, София

17. Джонев С. (2001) Социална организация: теория, диагностика, консултация, Том 3, Софи – Р, София

18. Димитров Д. (2000) Социология на труда, ИПК Рацио-90, София

19. Димова Д., Георгиева Б., Янева Н. (2000) Социална политика – държавна, общинска, фирмена. Тракия – М

20. Договаряне на гъвкаво работно време – Европейският опит и възможности за приложението му в България (2005) Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ, София

21. Драмалиева В. (2001) Справедливостта в етиката и бизнес етиката, Сиела – Софт енд Паблишинг, София

22. Евгениев Г. (2000) Трудови стандарти, Университетско издателство Стопанство, София

23. Енциклопедия на психологическите тестове, Фабер, В.Търново 2001

24. Канев Д. (2001) Политически мениджмънт, FES, София

25. Малка енциклопедия на психологическите тестове (2000) Лабиринт и Хомо футурус, София

26. Панайотов Д. (2001) Психология на бизнеса, Сиела – Софт енд Паблишинг, София

27. Панайотов Д. (2002) Психология на бизнеса, Сиела, София

28. Панорама на труда, Списание за трудови и социални отношения, Шанс АД

29. Паунов M. (1998) Организационно поведение, Сиела, София

30. Пачев Т. (1999) Управление на персонала: Социологични аспекти, Университетско издателство Стопанство, София

31. Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човещките ресурси (2002) БАУРЧР, Сиела

32. Рибарска Е. (2004) Управление на промените в публичния сектор, Юриспрес, София

33. Семов М. (1995) Българинът и властта, Славена, Варна

34. Сотирова Д., Давидков Ц. (2004) Административната култура: към ефективни управленски стратегии и практики, ИК Еон2000, София

35. Сотирова Д., Давидков Ц. (2005) Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна, СУ Св. Климент Охридски, София

36. Стойков Л., (1995) Фирмена култура и коммуникация, Университетско издателство Стопанство, София

37. Стоянова К., Филева М., Кирова А., Кирова К., Гочева Р. (1997) Семейна социална политика: проблеми, приоритети, провеждане, ГорексПрес, София

38. УНСС,  Международна конференция София 2004: Времето за труд и условията за труд, Университетско издателство Стопанство, София 2005

39. УНСС, Катедра Труд и социална защита, Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003: Трудът и неговата защита през 21 век, Университетско издателство Стопанство, София 2003

40. Управление на човешките ресурси, христоматия (2000) (Съст.) С. Карабельова, Лик

41. Харизанова М., Бояджиев Д. (2002) Управление на човешките ресурси: Перспективата на мениджмънта, София

42. Христов Ч., Сербезова С. (2001) Коментар върху измененията и допълненията в Кодекса на труда, КНСБ, София

43. Христова Т. (1996) Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps

44. Христова Т., Христов Т., Христов С. (2006) 10-те златни правила за работа в екип  Сиела, София

45. Чавдарова T. (2004) Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура. Социологически проблеми, № 1-2, стр. 120-146

46. Чавдарова Т. (2003) Корупцията в България: между нелегалността и социо-културната легитимност. В: Илиев, П. (Съст.) Неформалната икономика в страните – кандидати за членство в ЕС. София, Център за изследване на демокрацията. Стр. 144-64

47. Чавдарова Т. (2005) Бизнес отношенията: проблемът за доверието. В. Колева, Д. и М. Грекова (съст.) Културата: граници и съседства. София, Университетско издателство Св.

Кл. Охридски, стр. 448-471

48. Шопов Д., Атанасова М. (1998) Управление на човешките ресурси, Първо издание, Тракия – М, София

49. Шопов Д., Атанасова М., Шопов Т., Пейчева М. (2003) Управление на човешките ресурси: Анализ и проектиране на системи за управление на човешките ресурси, Тракия – М, София

50. Шопов Д., Близнаков Й., Атанасова М., Евгениев Г., Каменов Д. (2004) Терминологичен речник по Управление на човешките ресурси, Университетско издателство Стопанство, София

51. Шопов Д. и авторски колектив (2002) Наръчник по управление на човешките ресурси, ИК Труд и право, София

Foreign References

1. Armstrong M. (2003) A Handbook of Human Resource Management Practice. 9 th ed. Kogan Page

2. Boella J. (2000) Human Resource Management in the Hospitality Industry, Stanley Thornes (Publishers) Ltd.

3. Boudreau J. and Ramstad P. (2003) Strategic HRM measurement in the 21st century: From justifying HR to strategic talent leadership, In M. Goldsmith, R.P. Gandossy and M.S. Efron (eds.) HRM in the 21st Century, New York: Wiley

4. Boudreau J., Ramstad P. and Dowling P. (2003) Global talentship: Towards a decision science connecting talent to global strategic succes’, In W. Mobley and P. Dorfman (eds.) Advances in Global Leadership. New York, NY: JAI Press

5. Boudreau J. (2003) Strategic knowledge measurement and management, In S. E. Jackson, M. A. Hitt, and A. S. DeNisi (eds.), Managing knowledge for sustained competitive advantage, San Francisco, CA: Jossey-Bass

6. Brewster C. (2002) Human Resource Practices in Multinational Companies, In M.Gannon and K. Newman (eds.) Handbook of Cross-Cultural Management, London: Blackwell

7. Buchanan D. & Huczynski A. (2004) Organisational Behaviour: An Introductory Text. (5th ed.). FT/Prentice Hall

8. Buckley R. & Caple J. (2003) The Theory and Practice of Training. 4 th ed. Kogan page

9. Byars L. & Rue L. (2006) Human Resource Management. (8th ed.) McGraw Hill

10. Corbridge M., Pilbeam S., (1998) Employment Resourcing, Pitman Publishing

11. Dalton M., Hoyle D. & Watts M. (2006) Human Relations (3rd ed.) Thomson-South-Western

12. Fitz-end J. (2000) The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, AMACOM

13. Gibson J., Ivanchevich J., Donnelly J. & Konopaske R. (2006) Organisations: behaviour, structure, process. (12th ed.) McGraw Hill

14. Huczynski A., Buchanan D. (1991) Organizational Behavior, Prentice hall, Cambridge

15. Kinicki A. & Kreitner R. (2006) Organizational behavior: key concepts, skills, and best practices. (2nd ed.) McGraw Hill

16. Luthans F. (2005) Organisational Behaviour. (10th ed.) McGraw Hill

17. Mullins L. (1999) Management and Organizational Behaviour, Pitman, London

18. Myers D. (2005) Social Psychology, 8th ed. McGraw Hill

19. Nairns J. (2004) Employment Law for Business Students. 2 nd ed. Pearson/Longman, ISBN 0-582-47276-8

20. Nelson D. & Quick J. (2006) Organizational Behaviour: Foundations, Realities, and Challenges (5th ed.) Thomson-South-Western

21. New Challenges for European Human Resource Management, (2000) Edited by C. Brewster, W. Mayrhofer and M. Morley, Macmillan Press Ltd, UK

22. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B. & Wright P. (2006) Human resource management. (5th ed.) McGraw Hill

23. Philips J. (1997) Training Evaluation Measurement Methods, Gulf Publishing Company

24. Piskurich G. (2000) The ASTD Handbook of Training Design and Delivery, McGraw-Hill

25. Reedman T., Wilkinson A. (2001) Contemporary Human Resource Management, Prentice Hall

26. Robbins S. (2005) Organisational behaviour. (11th ed.) Pearson Prentice Hall

27. Santrock J. (2005) Psychology, 7th ed. McGraw Hill

28. Selwyn N. (2004) Law of Employment. 13th ed. LexisNexis UK

29. Sparrow P., Hiltrop J. (1994) Human Resource Management in Transition, Prentice Hall (UK)

30. Ulrich D. (1997) Human Resource Champions, Harvard Business Scholl Press Boston.

31. Ulrich D. (1999) Result Based LeadershipHarvard Business Scholl Press.

32. Ulrich, D. (1998) Delivering results: A new mandate for human resource professionals, Harvard Business School Press Boston.

33. Vatchkova E, Koubek J. (2004) Bulgaria and Czech Republic : Countries in transition. In the Cranet Book Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Butterworth-Heinemann, Oxford

34. Vatchkova Е. (2002).The speed of changes – Bulgarian way to the integrated European HRM. V. Chemnitzer Ostforum 20-23 Marz 2000 «Personalmanagement im Transformationsprozess», Rainer Hampp Verlag Munchen; Mering: Hampp

35. Vatchkova E. (2000) Human Resource Management in Bulgaria - Hot Problems of the Transition to Market Economy - Chapter 13 - in the book New Challenges for European Human Resource Management, Edited by C. Brewster, W. Mayrhofer and M. Morley, Makmillan Press Ltd., Great Britain

36. Бинг С. (2001) Как би постъпил Макиавелли, Класика и Стил, София

37. Де Боно E. (2000) Шест мислещи Шапки, Princeps, София

38. Глас Л. (1999), (1999) Островните хора: 10 начина да се справим с хората, които превръщат живота ни в ад, Сиела

39. Голман Д. (1995), Емоционална интелигентност, ИК Кибеа

40. Гратън Л. (2002) Жизнена стратегия, Класика и Стил, София

41. Коен У. (2001), Новото изкуство на лидера: Как да ръководим с достойнство и чест, Класика и Стил , София

42. Котър Д., Коен Д. (2003), Сърцето на промяната: Разкази от реалния живот за начина по който хората променят своите организации, Класика и Стил ООД, София

43. Макиавели Н. (1991), Владетелят, ЕСПАС – 2007, София

44. Моргенщерн И. Ф. (1999), Психографология – Наука за определяне на душевния свят на човека по почерка, Серия Тайните на Вашия характер, Логос – Алфа.

45. Паркинсън С. (1986), Законите на Паркинсън, Профиздат

46. Паркинсън С. (1989), Законите на Паркинсън - 2, Профиздат

47. Пийз А., Гарнър А. (2000), Езикът на тялото: Скритият смисъл на думите, Сиела, София

48. Рудестам К. (1999) Групповая психотерапия, Питер, Санкт Петербург

49. Тофлър А. (1991) Третата вълна,  П.К.Яворов, София

50. Уотърс. Д. (2002) Джон Чембърс и пътят на «Сиско», Класика и Стил, София

51. Фройд З. (2000) Въведение в психоанализата; Тълкуване на сънищата; Тотем и табу; Психопатология на ежедневния живот; Защо война?

52. Фромм Э. (1995) Иметь или быть?, Прогресс, Москва

53. Хофстеде Х. (2001) Култури и организации – Софтуер на ума, Класика и Стил, София

54. Хофстеде Х., Пидърсън П., Хофстеде Х. (2003), Изследване на културата: упражнения, истории и синтетични култури, Класика и Стил, София

 

Useful URLs:

http://bhrmda.orbitel.bg: Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

www.mlsp.government.bg: Министерство на труда и социалната политика

www.az.government.bg: Агенция по заетостта

www.jobtiger.bg: Джоб Тайгър

www.jobs.bg: Джобс БГ

www.capital.bg: вестник Капитал

www.MAPPbg.com : Career Development

www.mce.be: Understanding HR Competences, Management Centre Europe

www.managementfirst.com: The way ahead for HR specialists

www.managementfirst.com:  The new role of the human resources professional

:www.sric-bi.com: Reinventing the corporate human resources function

www.learnet.gc.ca: Competency profiles – introduction

www.hr.monster.co.uk: the HR professional qualifications explained

www.hr.monster.co.uk: Qualifications and professional memberships and how they may assist in the HR professionals career

www.trainingvillage.gr: An age of learning, vocational training policy at European level

www.hr.dop.wa.gov: Core competencies for human resources consultants

www.cidp.co.uk: Chartered Institute of Personnel and Development

www.personneltoday.com:  Personnel News

www.human-resources.org: Human Resources Learning Center

www.humanresources.about.com: About Human Resources

www.lifelonglearning.co.uk: Career Development

www.europa.eu.int: EU web portal

www.peoplemanagement.co.uk: The online magazine of the CIPD

www.managers.org.uk: Chartered management institute

www.cranet.org: Cranfield network on comparative human resource management

www.websita.com: Team work

www.deloite.bg : Deloitte Touche Tohmatsu

www.aims.bg: AIMS Human Capital

www.hill-c.com: HILL Communications Bulgaria ltd.

www.zaedno-bg.com: Corporate development through people

www.alwxanderhughes.com: Executive search consultants

www.raabebg.com: Практически наръчник по ефективно управление на човешките ресурси

adp.eolas-services.com: European HR online lexicon in 6 languages

www.oecd.org: Organization for Economic collaboration and Development

www.aresearch.org: Alpha Research

www.novavizia.com: Team building and management development