ПРОЕКТИ

Управление на организации с идеална цел (Съвместен проект с Байер център за източно-западно обучение по мениджмънт)

Управление на човешките ресурси – обучение (Проект на ФАР)

Управление на човешките ресурси в БДЖ (Проект на Световната Банка)

Европейски сравнителни изследвания по УЧР (Проект на Кранет)

Развитие на практиката по управление на човешките ресурси в България

Управлението на човешките ресурси – ключов фактор на европейската интеграция (Съвместно с Център за европейско управление на човешките ресурси –Кренфилд”)

Стратегическо управление на човешките ресурси и интеграцията на България в европейския трудов пазар(Съвместен проект с фондация “Фридрих Еберт”)

Управление на човешките ресурси в малкия и средния бизнес (съвместен проект с БТТП и Бюрото за връзки на DIHK АВС)

Разработване на програма за въвеждащо обучение на новопостъпили служители в администрацията на МТСП (съвместен проект с МТСП)

Изграждане на система за УРЧР в мултинационална компания