Тематични области | Курсове | Условия на договаряне | Преподаватели

Основни области на дейност:

Обучение, трениране, квалификация и преквалификация
Управленско консултиране
Организиране на конференции, семинари, научни сесии, кръгли маси, дискусионни форуми
Социологически проучвания и анализи
Трансфер на управленски технологии


Обучение:

Обучение на екипи
Обучение на юридически и физически лица
Обучение с откъсване и без откъсване от работа
Модулно индивидуално обучение по програма, разработена специално за клиента
Виртуално обучение
Непрекъснато обучение


Курсове:

краткосрочни
средносрочни
дългосрочни