Тематични области | Курсове | Условия на договаряне | Преподаватели

Тематични области

1. Антикризисен иновационен мениджмънт.
2. Вземане на групови решения и провеждане на съвещания.
3. Водене на преговори.
4. Европейска социална политика и интегриране на България към ЕС.
5. Ефективна адаптация и стресоустойчивост.
6. Ефективни устни и писмени комуникации.
7. Ефективно управление в условията на съвременните информационни технологии и интернет среда.
8. Задгранична работа и подготовка за успех.
9. Изграждане на екипи и работа в екип.
10. Информационни технологии в УЧР и групуър.
11. Корпоративна социална отговорност.
12. Маркетинг.
13. Новите роли на съвременния мениджър.
14. Обслужване и грижа за клиента.
15. Обучение на обучители.
16. Организационна култура и организационно развитие.
17. Пазарно ориентирано управление.
18. Поведенчески и комуникативни умения.
19. Предприемачество и стартиране на собствен бизнес.
20. Презентационни умения.
21. Работа с международни компании.
22. Разработване на бизнес план.
23. Решаване на конфликти.
24. Стратегическо управление на съвременната фирма.
25. Управление на времето.
26. Управление на междукултурните различия и работа в международни екипи.
27. Управление на проекти.
28. Управление на промяната.
29. Управление на човешките ресурси.
30. Управленско лидерство и управленски стилове.
31. Успешната продажба.
32. Устойчиво конкурентоспособно развитие.