Тематични области | Курсове | Условия на договаряне | Преподаватели

Курсове

Култура на деловите комуникации и водене на преговори
Краткосрочен интензивен курс за предприемачи и мениджъри на малки и средни фирми

Ефективен мениджмънт в условията на съвременните информационни технологии

Ефективна работа с клиенти

Поведенчески умения и екипна съвместимост
Групово динамичен тренинг

Култура на деловите комуникации и управление на конфликти
Краткосрочен интензивен курс за предприемачи и мениджъри на малки и средни фирми

Управление на персонала
Тридневен интензивен курс за мениджъри

Управление на промяната
Тридневен интензивен курс за мениджъри

Управление на човешките ресурси в съвременната фирма
Еднодневен интензивен курс за ръководители и предприемачи

Успешна адаптация и стресоустойчивост
Психологически тренинг