Тематични области | Курсове | Условия на договаряне | Преподаватели

Условия на договаряне

Предложената тематика се модифицира за всеки отделен курс според индивидуалните изисквания и потребности на клиента. Продължителността на курсовете и организацията на работата се договарят с всеки клиент.

Трансбизнес-Е осигурява всички необходими технически средства за обучението: компютър, мултимедия, видеокамера, видеомагнетофон, шрайбпроектор, телевизор, учебни материали и работни тетрадки.

След завършването на курса се провежда оценка на знанията и уменията и на успешно завършилите се издава сертификат на български и на английски език.

Методическите материали се разработват за всеки отделен курс в зависимост от:
- Съдържанието и типа на програмата
- Характеристиките на обучаемата група
- Времето на провеждане на курса и режима на работа
- Практическата област, в която ще се прилага материята (отрасъл, вид дейност и др.)

Минималният брой участници за провеждане на групово обучение по предварително договорената програма е десет души, максималният - осемнадесет.

Цената на обучението включва:
- Изработване на подробна програма, съгласувана с конкретните изисквания на клиента
- Подготовка и изработване на пакет писмени материали за всеки курсист
- Хонорари на лекторите и треньорите
- Пътни, дневни и нощувки на лекторите и треньорите
- Консумативи: фулмастри, листове, картони и други материали
- Ползване на компютър, мултимедия, видеокамера, шрайбпроектор, видеомагнетофон, телевизор
- Издаване на удостоверение за завършен курс