ѕ”ЅЋ» ј÷»»

—“ј“»»

  ѕ–»Ћј√јЌ≈ Ќј  –»“≈–»»“≈ Ќј Ќј÷»ќЌјЋЌј“ј  ¬јЋ»‘» ј÷»ќЌЌј –јћ ј ¬ ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ ѕќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—»
  ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј ќ–√јЌ»«ј÷»я“ј ¬ √ЋќЅјЋЌј —–≈ƒј
 

FLEXIBLE STAFFING PRACTICES IN BULGARIA, THE CZECH REPUBLIC AND POLAND Ц THE DIFFICULT WAY OF CHANGES

 

COMPETENCE-BASED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TRAINING

 

THE SPEED OF CHANGES Ц BULGARIAN WAY TO THE INTEGRATED EUROPEAN HRM

 

ACTUAL TASKS OF HRM IN EU MEMBERSHIP CANDIDATE COUNTRIES

 

ѕќѕ”Ћя–»«»–јЌ≈ » ”“¬Џ–∆ƒј¬јЌ≈ Ќј —ќ÷»јЋЌќ ќ“√ќ¬ќ–Ќќ“ќ ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ ¬ ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ƒ≈Ћќ¬ќ ѕ–ќ—“–јЌ—“¬ќ

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN BULGARIA DURING THE TRANSITION TO MARKET ECONOMY

 

¬ќ…Ќј «ј “јЋјЌ“». ў≈ ”„ј—“¬ј“ Ћ» » ЅЏЋ√ј–— »“≈ ‘»–ћ» ¬ Ќ≈я?

 Ќ»√»

  ј “”јЋ»«»–јЌ≈ Ќј ”„≈ЅЌ»“≈ ѕ–ќ√–јћ» Ќј —ѕ≈÷»јЋЌќ—“»“≈ ¬Џ¬ ‘ј ”Ћ“≈“ Д—“ќѕјЌ— ќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈У Ќј Ћ“” ¬ —Џќ“¬≈“—“¬»≈ — »«»— ¬јЌ»я“ј Ќј ѕј«ј–ј Ќј “–”ƒј Ц EDUCOMP
 

”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—» Ц ЅЏЋ√ј–— »я“ » —¬≈“ќ¬Ќ»я“ ќѕ»“, 2007

 

»«—Ћ≈ƒ¬јЌ≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—» ¬ ќ“ƒ≈ЋЌ»“≈ —“–јЌ», 2009

—“”ƒ»»

 

—“–A“≈√»„≈— ќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—» » »Ќ“≈√–ј÷»я“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я ¬ ≈¬–ќѕ≈…— »я “–”ƒќ¬ ѕј«ј–, 2001

 

ћ≈“ќƒ»„≈— » ћј“≈–»јЋ»

  –Џ ќ¬ќƒ—“¬ќ за разработване, представ€не и рецензиране на дипломна работа за студентите от факултет Д—топанско управлениеФ в Ћесотехнически€ университет

ѕќ—ќЅ»я ¬ ѕќћќў Ќј ѕ–ј “» ј“ј

 

„ќ¬≈Ў »я“  јѕ»“јЋ, 2003

ƒќ Ћјƒ»

 

JOB SATISFACTION. WHY YOUR JOB ISN'T A BOWL OF CHERRIES? , 2003

 

 ќЌ ”–≈Ќ“ќ—ѕќ—ќЅЌќ—“ „–≈« ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј «ЌјЌ»≈“ќ

 

 –јЌ≈“ »«—Ћ≈ƒ¬јЌ≈ Ќј —–ј¬Ќ»“≈ЋЌќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—». ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒ≈Ќ ƒќ Ћјƒ, 2005

 

»«—Ћ≈ƒ¬јЌ≈ Ќј —–ј¬Ќ»“≈ЋЌќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—». Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ƒќ Ћјƒ «ј ЅЏЋ√ј–»я -  –јЌ≈“, 2006

 

”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—» ¬Џ¬ ¬»—Ў≈“ќ ”„»Ћ»ў≈, 2008

 

–ј«¬»“»≈ Ќј Ћ»ƒ≈–» » ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј ”— ќ–≈Ќќ“ќ –ј«¬»“»≈ - ≈. ¬ачкова, Ќ. ∆ивкова

 

»«√–ј∆ƒјЌ≈ Ќј Ѕј«ј ƒјЌЌ» «ј ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌ» —–ј¬Ќ»“≈ЋЌ» »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я ѕќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј „ќ¬≈Ў »“≈ –≈—”–—» - ≈. ¬ачкова, ћ. ћладенова, 2009

   
 

ѕ”ЅЋ» ј÷»» ѕ–≈« ѕ≈–»ќƒј 1999 - 2016 г.

1

¬ачкова E, —имеонова-«аркин ÷.(2016) ”правление на организаци€та в глобална среда, www.ibset.eu.

2

¬ачкова E.,  олова ё, ћантарова A., ƒелчева Ќ., Ќейков Ќ., …орданов …., ѕопова –.,  остадинов ј., “асина ¬., ƒичева ћ. (2015). јктуализиране на учебните програми на специалностите във факултет Д—топанско управлениеУ на Ћ“” в съответствие с изисквани€та на пазара на труда Ц EDUCOMP. »нтел ≈нтранс, —офи€, ISBN 978-954-332-131-5.

3

¬ачкова ≈. (2015) ѕовишаване на конкурентоспособността на българското висше училище чрез прилагане на механизъм за устойчиво актуализиране на учебните програми, доклад с публикаци€ в сборник, ћеждународна конференци€ »кономически растеж: стимули и ограничители, ЅјЌ, √орексѕрес, —офи€, 2015 г.

4

Vatchkova E., Popova R, Neykov N. (2014), ≈mployer-university Interactions as Leading Approach in Teaching Quality Improvement - results of BG 051po001-3.1.07-0041 EDUCOMP project. International Conference УInnovations in the Forestry Industry and Interior DesignФ, Jundola, 2014.

5

¬ачкова ≈.,  олова ё. (2014), ”стойчив механизъм за актуализиране на учебните програми във факултет стопанско управление на лесотехнически€ университет, пленарен доклад, публикувано резюме, ћеждународна конференци€ ”правление и устойчиво развитие, 22-23.03.2014, ёндола.

6

Psychogios ј., Brewster C., Missopoulos F., Kohont A.,Vatchkova E. , Slavic A. (2013) : Industrial relations in South-Eastern Europe: disaggregating the contexts, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2013.

7

≈.¬ачкова, K.  ачармазова (2013), Aнализ на приложението на компетентностни€ подход в подготовката на висококвалифицирани специалисти за туризма. ƒоклад на Ќационална работна среща за обсъждане на информационната система за оценка на компетенциите и разработената концепци€ за оценка на компетенциите, ’исар€, 22 Ц 23.10.2013.

8

≈. ¬ачкова (2012), ѕрилагане на критериите на Ќационалната квалификационна рамка в обучението по управление на човешките ресурси. —п. Ђѕанорама на трудаї, бр.9-10, 2012

9

≈.¬ачкова, K.  ачармазова (2012), ѕрактикум по управление на човешките ресурси за студенти от специалност Ђ“уризъмї, »нтел ≈нтранс, ISBN 978-954-2910-20-6, —офи€.

10

≈. ¬ачкова (2011), ≈лектронното обучение в управлението на човешките ресурси като фактор за повишаване на ефективността на образователни€ процес, монографи€, јвангард ѕрима, ISBN 978-954-2910-05-3, —офи€.

11

≈. ¬ачкова, Ќ. —тоенчев (2011) , —татистически анализ на структурите на човешките ресурси. —п. "Ќаука", бр.2.

12

Vatchkova E. Human Resource Management in a Global Environment. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 276 стр., монографи€ на английски език, 2010.

13

Vatchkova E. Strategic Management. Student Handbook. International University College, Sofia, 171 стр., пособие за работа със студенти, 2010.

14

Vatchkova E., R. Alas, Z. Karoliny, J. Poor, Comparative International Human Resource Management (CIHRM) in the Light of the Cranet Regional Research Survey in Transitional Economies, report on 11th International Human Resource Management Conference, 9-12 June 2010, Aston Business School, Birmingham, UK09, 2010

15

Vatchkova E., R. Alas, Z. Karoliny, J. Poor, Comparative International Human Resource Management (CIHRM) in the Light of the Cranet Regional Research Survey in Transitional Economies, Employee Relations, 29 стр.

16

E. ¬ачкова, √ъвкавостта в управлението на човешките ресурси за противодействие на икономическата криза, сп. У”правление и устойчиво развитиеФ , ёндола, 2010

17

E. ¬ачкова,  ачество на управлението на човешките ресурси, бюлетин  ачество, стр. 45-60

18

Vatchkova, E., Batfai, B., Gyurki, Z. HRM in Bulgaria. In the book Trends and Tendencies in HRm Ц Eastern European Perspectives (Trendek es tendenciak a kelet-Europai emberi erroforas menedzsmentben), edd. Poor, J, Boday, P, Vital, Z.Tamogatasaval, Pech., 2009

19

≈. ¬ачкова, Ќ. ∆ивкова. ћобилността на работната сила като фактор за формиране на европейски€ трудов пазар и вли€нието й върху управлението и развитието на човешките ресурси. ћеждународно виртуално списание: ћашини, технологии, материали. , Ѕрой 1, 2009

20

Vatchkova, E., Mladenova, M. Development of a data base on international comparative researches on human resource management. Cranet 20th jubilee conference:e УHR across the globe: what do we learn from country specific and comparative research?Ф , Ghent, 10-11.06.09

21

≈. ¬ачкова. ”правление на персонала. ћотиваци€. ќбучение. ”правление на пром€ната. ќдит на човешките ресурси. ѕроцедури за покриване на стандарта ISO 9001:2000. ¬ сборника Дѕрактическо ръководство на отговорника по качество. ћетоди и подходи за управление на качеството на продуктитеФ., RAABE, —офи€

22

≈. ¬ачкова. »зследване на развитието и усъвършенстването на индустриалните отношени€ в пивоварната индустри€. ѕленарен доклад на международна кръгла маса на тема ДУ–азвитие и усъвършенстване на индустриалните отношени€ в пивоварната индустри€Ф, 16.06.2009 г, —офи€

23

≈. ¬ачкова.  оличествен анализ на въздействието на процеса на управление на човешките ресурси върху икономическото развитие. ѕленарен доклад на 11-та ћеждународна научна конференци€ Д”правление и устойчиво развитиеФ, 20-22 март, 2009. ёндола

24

≈. ¬ачкова, ё.  олова. »зползване на методологи€та на управлението на знанието във фирменото консултиране. ƒоклад на 11-та ћеждународна научна конференци€ Д”правление и устойчиво развитиеФ, 20-22 март, 2009. ёндола

25

Vatchkova, E. Chapter УManaging human resources in BulgariaФ.In the Book УManaging Human Resources in Central and Eastern Europe.Edited by M. Morley, N.Heraty, S. Mihailova. Routledge London and New York., 2009

26

≈. ¬ачкова. ”правление на човешките ресурси в Ѕългари€ една година след присъедин€ването към ≈—. —писание ДЅизнес управлениеФ, ¬исша бизнес школа, —вищов, Ѕрой 1, 2009

27

≈. ¬ачкова. ƒинамика на гъвкавата заетост в Ѕългари€ в контекста на глобалната среда (1996-2008 години), —борник Д√ъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предпри€ти€ в Ѕългари€Ф . –езултати от изследвани€ за състо€нието и перспективите. ќтг.редактор -  . ¬ладимирова,ФЎансФ, —офи€, 2008

28

Vatchkova, E. Human Resources Management Ц The Bulgarian and International Experience. In the Book УManagement Guide BULGARIAФ, Edited by Susanne Mueller. The Economy and Culture Series, Vol. 10, Cross-Culture Publishing Frankfurt/M., 2008, ca. 250 p.

29

Vatchkova, ≈. Human resource management in Bulgarian organizations. Results from the sociological survey Ц 266 organizations. International business school ЂTransbusiness-Eї, Sofia, 2008.

30

ј. ƒ€нкова, ≈. ¬ачкова . ≈фективно управление и развитие на човешките ресурси като предпоставка за успешно развитие в услови€та на нарастваща конкуренци€. ѕленарен доклад на –егионален семинар по управление и развитие на човешките ресурси, –усе 15.10. 2008

31

≈. ¬ачкова. ”правление на човешките ресурси във висшето училище. ѕленарен доклад на Ќаучна конференци€ на –”&—”Т08, –усе, 30-31.10.2008 г.

32

Vatchkova, E. Comparative analysis of HRM practices in the post communist countries. Plenary Report at the International Conference УNew Trends and Tendencies in Human Resource Management Ц East Meets WestФPecs, Hungary,13-14, June, 2008 (български)

33

≈. ¬ачкова. »нтегрирование рессурсовдл€ создани€ мультилингвистичной виртуальной библиотеки по управлению и развитию человеческими рессурсами. ƒоклад на международной конференции Д≈вропейска€ встреча вьпускников российских (советских) вузовФ. —офи€, 26 май-2 юни, 2008

34

≈. ¬ачкова. Ќационални и международни измерени€ на ”„– началото на новото хил€долетие ѕленарен доклад на Mеждународна конференци€ на тема: Ќовите в ≈— Ц —подел€не на практики по управление на хората, «латни п€съци, 17-19 май 2007

35

≈. ¬ачкова. »нвестирането в хора се откупува. Business Week, 21 май, 2007

36

Vatchkova, E., Ivanova,G. Implementation of Virtual HRMD Library    for Training and Development of HR Consultants in  TechnoLogica. International conferenceФ Global Insights in People ManagementФ, 21-22 May, Hilton Hotel, Nicosia, 2008

37

≈. ¬ачковa. »зползване на виртуалната библиотека по управление на човешките ресурси за обучение, базирано на  компетенции. Ќационален  семинар електронното  обучение Ц теори€  и  практика Ф, —офи€, 26.10.07

38

¬ачкова, ≈. Ѕ. ∆ел€зова, ћ. ћладенова, ”правление на човешките ресурси за предприемачи в горското стопанство. »нтерактивен курс CD ROM (2007). Ћ“”, ÷ентър за насърчаване на предприемачеството, —офи€, 2007.

39

Vatchkova, E. Development of  Competence-based Human Resource Management Training in Bulgaria. ITU Regional Workshop on У Competencies for Competitiveness. Sofia, Bulgaria, October 22-26, 2007

40

¬ачкова, ≈. и колектив, ”правление на човешките ресурси Ц български€т и световни€т опит, ћЅЎ “рансбизнес-, —., 2007.

41

¬ачкова, ≈.,—ъздаване на виртуална библиотека по управление и развитие на човешките ресурси за четири категории потребители, доклад на ћеждународна конференци€:Д”правление и устойчиво развитиеФ, ёндола, 22-24.04.2007.

42

¬ачкова, ≈.,—ъсто€ние на управлението на човешките ресурси в Ѕългари€, сп. Дѕанорама на трудаФ, бр. 4-5, с. 45-65, 2006.

43

¬ачкова, ≈., ѕопул€ризиране и утвърждаване на социално отговорното поведение в българското делово пространство, ¬≈—“», издание на ≈вропейски€ иновационен център, октомври - декември 2005.

44

¬ачкова, ≈., —. Ќиколова, ”правление и оценка на безопасността и здравето при работа, Ѕ“ѕѕ, 2004.

45

¬ачкова, ≈., орпоративната социална отговорност Ц инвестици€, добав€ща стойност, сп. Дћашиностроене и електротехникаФ,†††† бр. 4, 2005.

46

Vatchkova,E.,Social Networking inCompetence-based Human Resource Management Training. HR Directors Summit, Pafos, Cyprus, 11.06.2004.

47

Vatchkova, E., J. Koubek,Bulgaria and Czech Republic: Countries in transition. In the Cranet Book Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence? Butterworth-Heinemann, Oxford, 2004.

48

¬ачкова, ≈., ј. ƒ€нкова, —. √розданова, Ќ. √евренова, “. –ангелова, ј. ѕожарлиев, ѕ.  оцев,≈фективно управление на човешките ресурси. ѕрактически наръчник, RAABE, —.,2004.

49

¬ачкова, ., ”правление на различи€та, в. ДЌавигаторФ бр. 5, ћеждународенбанков институт, —.,2004.

50

Vatchkova, E., Competence-Based Approach to Training. Report at the International Conference on УHRM in a Knowledge-Based EconomyФ, Ljubljana, 2-4.06.2004.

51

¬ачкова, ≈., ”правление на човешките ресурси в дървообработващата и мебелната индустри€, доклад по проект, финансиран от Ћ“”, 2004.

52

¬ачкова, ≈., ѕрограма за въвеждащо обучениена новопостъпилите служители /експерти и мениджъри/ в ћинистерството на труда и социалната политика, пособие по проект, финансиран от ћ“—ѕ, 2006.

53

¬ачкова, ≈. в съавторство,ѕрофесионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси, —иела, —., 2003.

54

Vatchkova, ., Human resource management in Bulgarian organizations. Results from the sociological survey Ц 157 organizations, 200 + employees. International business school ЂTransbusiness-Eї, S., 2003.

55

Vatchkova,≈., Professional standards for human resources management in Bulgaria,Presentation at the19th meeting ofthe Experience Exchange Group Germany - Hungary Ц East Europe. Miskolc-Lillafured, 12-14.10.2003.

56

¬ачкова, ≈.,¬. —таматова, „овешки€т капитал, втора част, Ќаръчник по управление на човешките ресурси в малките и средните предпри€ти€, Ѕългарска търговско-промишлена палата, ., 2003.

57

Vatchkova, ≈., V.Gotcheva,Why your job is not a boul of cheries, доклад на ћеждународна научно-практическа конференци€: УЅългари€ и ≈— Ц предизвикателства към бизнесаФ, —офи€, 16-17.10.2003.

58

¬ачкова, ≈., ƒ.„аушева, ‘ирмено обучение, насочено към резултати Ц надб€гване с преодол€ване на движещи се преп€тстви€, доклад на ћеждународен форум: „овешки€т фактор Ц глобален спонсор на развитието, ћеждународен банков институт, јсоциаци€ на търговските банки, —офи€ _(Ѕо€на), 18-20.09.2003.

59

Vatchkova, E., From Transition to Constant Change Ц Competitiveness Through Knowledge Management in Bulgarian Organizations.VI Chemnitz East Forum: УThe end of Transformation?Ф ,Chemnitz, 20-22.03.2003.

60

¬ачкова, ≈., ј. ¬довичина, ѕрактически подход за изграждане на учеща организаци€, доклад на „етвърта национална конференци€ с международно участие: Ђ≈фективно управление на човешки€ капитал Ц баланс между традиции и новаторствої, ¬арна, 30-31 май 2003.

61

¬ачкова, ≈., ћ.  олева, Ѕърза и успешна криера прав€т само тези, които владе€т човешки€ капитал, интервю във вестник Ђѕариї, бр. 3217, 17.01.2003.

62

¬ачкова, ≈., ”правление и развитие на човешките ресурси. ”правление на дейностите за обучение, тренинг и развитие.ѕособие за самосто€телна подготовка за магистърска програма ”–„–,”ћ ЌЅ”, Ѕј”–„–, —.,, 2003.

63

¬ачкова, ≈.,  . ƒжулев, „овешки€ капитал. Ќаръчник по управление на човешките ресурси в малките и средните предпри€ти€, Ѕългарска търговско-промишлена палата, ., 2002.

64

¬ачкова, ≈., ћ.  олева, Ќеобходими са национални стандарти, отговар€щи на световната практика, интервю във вестник Ђѕариїбр. 148, 5.08.2002.

65

¬ачкова, ≈., —. ћонева, ƒобри€т мениджър цени социални€ опит, интервю във вестник Ђ ешїбр. 10, 15 март 2002.

66

Vatchkova, ≈., The speed of changes Ц Bulgarian way to the integrated European HRM, V. Chemnitzer Ostforum 20-23 Marz 2000 ЂPersonalmanagement im Transformationsprozessї, Rainer Hampp Verlag, Munchen; Mering: Hampp, 2002

67

Vatchkova, ., Tendencies in the human resource search. AmCham Monthly Economic Round Table DiscussionФ, Sofia, March,11. 2000,.

68

¬ачкова, ≈.,  . ƒжулев,  лопките в управлението на човешките ресурси в малки€ и средни€ бизнес в мебелната промишленост, доклад на Ќаучна конференци€ с международно участие: Ђѕроблемина малки€ и средни€ бизнесї, ёндола, 26-28 април 2002.

69

¬ачкова, ≈., ≈фективнотосътрудничеството между”„– и профсъюзните централи- необходимо условие за конкурентоспособност на съвременната организаци€, доклад на ¬тората национална среща на председателите на профсъюзните централи на мултинационалните компании в Ѕългари€ї, ¬итоша, 18-19 април, 2002.

70

¬ачкова, ≈., ћ. »гнатовa,  онкурентоспособност чрез управление на занието, доклад на “рета международна конференци€: Ђ онкурентоспособността в икономиката, базирана на знаниетої, ¬арна, 31.05-01.06.2002.

71

¬ачкова, ≈., ћ. √айдаров, ”правление на човешките ресурси в глобалното общество, сп. ЂЅанки, инвестиции, париї, кн.1, стр. 29, 2001.

72

¬ачкова, ≈., ¬ойна за таланти. ўе участват ли и българските фирми в не€? сп. Ђ”спехї, кн.1, стр. 24, 2001.

73

¬ачкова, ≈., ”частие на Ѕългари€ в глобализаци€та на трудовите пазари доклад на Ќаучна конференци€: Ђќрганизираните пазари в контекста на управлението и устойчивото развитиеї, ёндола, 9-11 март 2001.

74

¬ачкова, ≈., Ќовости в управлението на човешките ресурси Ц американски€т опит, доклад на Ќационалната среща на специалистите по обучение и квалификаци€ от енергийни€ отрасъл, —тарозагорски минерални бани, 19-20.12.2001.

75

Vatchkova, E., Bulgaria's desire to join the EU and the implications it has on HR practices in Bulgaria,Czech exchange meeting, Prague, 16.03.2001.

76

Vatchkova, E., Actual tasks of HRM in EU membership candidate countries. Cranet conference: УNew dimensions in human resource managementФ, Nicosia, Cypus,8-9.11.2001.

77

¬ачкова, ≈., —оциалната отговорност в управлението на човешките ресурси - мода, претенци€ или необходимост, доклад на Ќационална конференци€ с чуждестранно участие: Ђѕредизвикателства пред управлението и развитието на човешките ресурси през 21. век в Ѕългари€ї, ¬арна, 1-2 юни 2001.

78

¬ачкова, ≈., Ѕ. ѕетров, —тратегическото управление на човешките ресурси иинтеграци€та на Ѕългари€ в европейски€ трудов пазар, доклад на кръглата маса, Ђ‘р. ≈бертї, —офи€, 2001.

79

¬ачкова, ≈., –азвитие на практиката по ”„– в Ѕългари€ в периода на преход към пазарна икономика, доклад на ¬тора международна конференци€: Ђ’’I век и предизвикателствата към мениджмънтаї, ”ниверситетско издателство на »кономически€ университет - ¬арна, 2000.

80

¬ачкова, ≈., —ъпротива срещу промените в българските организации в периода на преход и механизми за преодол€ване, сп.Ђ”правление и устойчиво рвзвитиеї, кн.1-2, 2000.

81

¬ачкова, ≈.,  . ƒжулев, „овешки€т ресурс в дървообработващата и мебелната промишленост и трансформаци€та му за преодол€ване на пром€ната в отрасъла, сп.Ђ”правление и устойчиво рвзвитиеї, кн.1-2, 2000 .

82

¬ачкова, ≈., »ма ли добри новини в българското трудово пространство?, сп. Ђ омпютърї, бр. 4, 2000.

83

Vatchkova, ., Human resource management in Bulgarian organizations. Results from the sociological survey Ц 150 organizations, 200 + employees. International business school ЂTransbusiness-Eї, Sofia, 2000, 116 р.

84

Vatchkova, ., Central and Eastern Europe: HRM in the transition to the market economy (Republic of Bulgaria), in the book УHuman Resource management in Europe in the New Millenium: Americanization, Europeization or a Europe of nations?Ф(UK,under editing).

85

¬ачкова, ≈., ”правлението на човешките ресурси Ц ключов фактор за европейската интеграци€, в. УѕариФ, бр. 19 (317), (в приложението Ућаркетинг и мениджмънтФ), 10 май 2000.

86

¬ачкова, ≈., „овешките ресурси Ц основен фактор за развитие, в. УѕариФ, бр. 20 (318), (в приложението Ућаркетинг и мениджмънтФ), 17 май 2000.

87

Vatchkova, ≈., Human Resource Management in Bulgaria: Hot Problems during the Transition to Market Economy, New Challenges for European Human Resource Management, Ed. By C. Brewster, W.Mayrhofer andM. Morley. MACMILLAN PRESS LTD,GB, 2000.

88

Vatchkova, ., Development of human resource management practice in Bulgaria at the beginning of the new millenium. International conference: УHRM Ц an important factor for European integrationФ, International business school ЂTransbusiness-Eї, Sofia, p. 12-16, 2000.

89

¬ачкова, ≈., «а необходимостта от интегриране на дейностите по ”„– в българските организации, доклад на ѕървата национална среща на председателите на профсъюзните централи на мултинационалните компани в Ѕългари€,’исарски минерални бани, 18-19 септември, 2000.

90

¬ачкова, ≈.,Ќ€кои съвременни аспекти на управлението на човешките ресурси в контекста на глобализаци€та, доклад на Ќационална кръгла маса с международно участие:Ђ”правление на човешките ресурси Ц интегриран подходї 3-4 ноември, —офи€, 2000.

91

¬ачкова, ≈., ѕрилагането на системни€ подход Ц решаващо условие за ефективността на фирменото обучение, сп. УЅанки, инвестиции и пазариФ, кн. 5.1999, стр. 40-49.

92

Vatchkova, E., Nutne zmeny v oblasti rizeni lidskych zdroju v Bulharsku v drobe prechodu k trzni ekonomice (Necessary changes in human resources management in Bulgaria in the transitional period to market economy), Personal, Praha, стр.58-59.

93

Brewster, C., ≈. Vatchkova, B. Petrov, Flexible staffing practices in Bulgaria,The Czech Republic and Poland - the difficult way of changes .Human resources for development: people and performance conference, Manchester 28-30 June,1999.

94

¬ачкова, ≈., ”правлението на пром€ната като условие за устойчивото развитие, доклад на “еоретичен семинар: Ујктуализаци€ на обучението във висшите училища по икономическите, технологическите и управленските учебни дисциплини в контекста на устойчивото развитиеФ, 19-21.03.1999, ёндола. —борник У”правление и устойчиво развитиеФ Ћ“”, бр. 1-2, стр 59-65.

95

¬ачкова, ≈., ”съвършенстването на учебните програми като елемент на системата за контрол върху качеството на образователни€ процес в съответствие с изисквани€та за устойчиво развитие, доклад на “еоретичен семинар: Ујктуализаци€на обучението във висшите училища по икономическите, технологическите и управленските учебни дисциплини в контекста на устойчивото развитиеУ, 19-21.3.1999, ёндола. —борник У”правление и устойчиво развитиеФ Ћ“”, бр.1-2, стр.121-125.